Onze voorwaarden

 

Licentieovereenkomst gebruik en onderhoud GBI 6

Inleiding
GBIsoftware is en wordt door de GebruikersVereniging Antea Group in samenwerking met Antea Group ontwikkeld. De intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht op de software) berusten bij Antea Group en zijn door middel van een ESCROW-overeenkomst belegd bij de GVAG. Klanten die gebruik wensen te maken van GBI kunnen daarvoor een licentie aanschaffen en een onderhoudsovereenkomst afsluiten. De gebruiks- en onderhoudsovereenkomsten – die terug te vinden zijn op www.gbibeheersysteem.nl – regelen de specifieke op GBIsoftware gerichte voorwaarden en condities waaronder GBI door Antea Group bij de klant wordt ingezet, gebruikt, beheerd en onderhouden.

De voornoemde overeenkomsten worden steeds automatisch met een (1) jaar verlengd. In de administratieve afhandeling van deze contractverlenging worden door klanten soms standaard algemene inkoopvoorwaarden meegezonden en van toepassing verklaard. Deze algemene voorwaarden zijn vaak echter niet geschikt voor licentieverlening en softwareonderhoud. Zo gaan bijvoorbeeld op grond van veel algemene inkoopvoorwaarden de auteursrechten van de gebruikersvereniging integraal over op de gebruiker van de inkoopvoorwaarden. Dat zou betekenen dat bestaande én toekomstige inzet van GBI elders slechts nog mogelijk is na toestemming van die betreffende gebruiker. De GVAG zou in dat geval dus bij de klant om toestemming moeten vragen voor de inzet van haar eigen software. Dat is niet gewenst. Daarom is gebruik van GBIsoftware uitsluitend mogelijk op grond van de voornoemde licentie- en onderhoudsovereenkomsten.

De projectmanagers van Antea Group zien nauwlettend toe op de juiste contractuele afhandeling van de inzet van GBI. Hierdoor blijven onder meer de auteursrechten van de gebruikersvereniging gewaarborgd. Ook de (toekomstige) GBIgebruikers kunnen hieraan bijdragen door rekening te houden met de bijzondere contractuele positie die de licentieverlening vraagt!

Voorwaarden

Voorwaarden derden
Levering en onderhoud van door derden ontwikkelde softwareproducten vindt plaats door, onder verantwoordelijkheid van en volgens de leverings- of verkoopvoorwaarden – hoe dan ook genaamd – van de betreffende derde partij.

Voor meer informatie: ineke.vanburum@anteagroup.com