Slide-fotosgbidag2019

Vooraankondiging GBIdag: focus op beheer

Elke beheerder, manager of bestuurder weet het: in de openbare ruimte gebeurt enorm veel! Wetgeving verandert, het klimaat biedt uitdagingen, inwoners willen meedenken én meedoen, we willen nog duurzamer acteren en beter voor de wereld zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat beheer een van de katalysatoren is voor de veranderingen die nu in sneltreinvaart op ons afkomen. Een heldere focus op beheer is belangrijk en leidt tot een scherper zicht op de opgaven.

Geluk als basis
Je bent dagelijks bezig met het verbeteren van de buitenruimte. Ook om de gebruikers simpelweg gelukkig te maken. Maar hoe werkt dat eigenlijk,geluk? En ook wij als beheerders, verliezen ons weleens in het alledaagse werk. Als we bezig zijn keuzes te maken rondom onze opgaven en de uitdagingen die bijvoorbeeld ontstaan door externe factoren als klimaat en wetgeving. Hoe blijven wij gelukkige beheerders? Met een beetje geluk worden wij door keynote spreker Patrick van Hees, alias de geluksprofessor, geïnspireerd om onze gelukspotentie optimaal te benutten.

Parallelsessies
Ook zijn er volop mogelijkheden om aan te sluiten bij een ruim aanbod specialistische en algemene parallelsessies. Deze sessies richten zich op proces en inhoud van het brede vakgebied beheer, data & informatie en GBI. De invulling van deze sessies is grotendeels gereed en vind je terug op onze website.

GVAG
Als gewoonlijk houdt de Gebruikersvereniging Antea Group haar jaarlijkse ledenvergadering tijdens de GBIdag. Voor het eerst mag Arco Hofland als nieuwe voorzitter van de GVAG het podium beklimmen. Laten we er wederom een mooie, leerzame en vooral ook inspirerende dag van maken!

Noteer alvast in je agenda:
Datum: donderdag 12 maart 2020
Locatie: Reehorst, Ede
Klik hier om je aan te melden

cover

Herfsteditie GBImagazine in de brievenbus!

En daar is dan de herfsteditie van GBImagazine! De regen valt af en toe met bakken uit de lucht en zorgt voor files. De wind haalt aan en toch is het nog niet koud. Ook de komst van de herfst laat zien dat het klimaat verandert. Maar het doet ons ook beseffen dat het alweer bijna december is.

Het thema van deze editie is ‘rondom beheer’. En elke beheerder, manager of bestuurder weet, daar gebeurt enorm veel! Wij staan onder andere stil bij data en de omgevingswet, verduurzamen van gebouwen op natuurlijke momenten en de impact van de BBV op beheer. 

Daarnaast berichten wij natuurlijk over ontwikkelingen en nieuws omtrent GBI en de GVAG. Arco Hofland, de kersverse voorzitter van de GVAG, stelt zich aan de lezer voor.

Heb je het GBI magazine niet ontvangen? Je kunt het herfstnummer hier downloaden. Eerdere uitgaven van het GBI magazine vind je hier.

Wil je het blad in het vervolg graag toegestuurd krijgen? Mail dan je contactgegevens naar: GBI@anteagroup.com.

Button_GBIdag-2020-12-maart20

GBIdag 12 maart 2020

Na een succesvol uitstapje naar Amersfoort, zijn we in 2020 weer op onze vertrouwde stek te vinden. Op donderdag 12 maart 2020 vindt de GBIdag plaats in de Reehorst te Ede. Let op, dit is een week eerder dan je van ons gewend bent!

Het dagthema is Focus op beheer. Elke beheerder, manager of bestuurder weet het, in de openbare ruimte gebeurt enorm veel! Wetgeving verandert, het klimaat biedt uitdagingen, inwoners willen meedenken én meedoen, we willen nog duurzamer acteren en beter voor de wereld zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat beheer een van de katalysatoren is voor de veranderingen, die nu in sneltreinvaart op ons afkomen. Een heldere focus op beheer is belangrijk en leidt tot een scherper zicht op de opgave.  

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Noteer de GBIdag maar vast op donderdag 12 maart in je agenda.

Meer informatie:
jessica.ruijs@anteagroup.com

1568817270443

Esri en Antea Group intensiveren samenwerking

Antea Group en GIS-speler Esri gaan intensiever samenwerken. Als internationaal ingenieurs- en adviesbureau is Antea Group gespecialiseerd in full-serviceoplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water. Door samenwerking willen beide partners hoogwaardige kennis en pragmatische oplossingen combineren, om zo bij te dragen aan een duurzame toekomst.

‘We zijn als Esri Nederland verheugd dat onze technologie en kennis kan bijdragen aan de innovatieve oplossingen die het ingenieurs- en adviesbureau te bieden heeft’, laat partnermanager Jort Engels weten. ‘Antea Group heeft een prachtige filosofie: doe wat je belooft, doe het met tomeloze inzet en probeer jezelf altijd te verbeteren. Het is reëel, krachtig en handen uit de mouwen. Deze mentaliteit past goed bij ons als Rotterdams bedrijf. We werken al geruime tijd samen. Wij zijn een goede match.’

Manager Innovatie & ICT, Harmen Tjeerdsma: ‘Antea Group en Esri delen de passie en interesse voor een duurzame toekomst, gedreven door innovatie. Antea Group maakt al jaren gebruik van Esri technologie in haar interne dienstverlening. Met GISconnect en Antea Group Insights is dit nu ook vertaald in digitale services die passen in de digitale transformatie die ons bedrijf doorvoert.’

Idea Light Bulb Touching on Visual Screen

De 4 weerbarstige vragen van de vervangingsopgave

De vervangingsopgave in de openbare ruimte stelt ons de komende jaren voor grote uitdagingen, dat hoeven we hier niet meer uit te leggen. Verouderende assets, energie, klimaat, circulariteit en mobiliteit vragen om een slimme, gecombineerde aanpak. Toch lukt het ons in Nederland nog niet zo goed om de opgave in goede uitvoeringsprogramma’s te integreren. Allerlei vragen en onzekerheden maken de vervangingsopgave lastig concreet te maken.

In de praktijk leidt dat óf tot een behoudende opstelling óf tot een vlucht in experimenten. Deze verlamming wil Antea Group doorbreken. Wij brachten het vraagstuk terug naar 4 weerbarstige vragen en een stapsgewijze aanpak ervan.

Weerbarstige vragen

De angel in het vraagstuk van de vervangingsopgave blijkt dat je verder vooruit zou willen plannen, dan je kennis reikt. Onzekerheden nemen toe en dat hebben we niet graag. Hoe voorkom je dat je straks spijt krijgt van investeringen, die je nu doet? Alle onzekerheden hebben we teruggebracht naar vier vragen: 

  1. Hoe ontwikkelt de kwaliteit van onze bestaande assets zich op langere termijn?
  2. Wat zijn precies de uitdagingen van de toekomst?
  3. Welk impact heeft dat op het functioneren en inrichten van ons netwerk?
  4. Hoe combineren we agenda’s van de (groeiende) groep stakeholders?

Lees hier het volledige artikel De 4 weerbarstige vragen van de vervangingsopgave uit GBI magazine nummer 19.

Voor meer informatie: Ruud van Hoek

uitgelicht-GBImagazine

Samenhang en balans bij klimaatbestendig inrichten

 

Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen zijn druk met de klimaatverandering. Om zicht te krijgen op de zwakke schakels voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in hun beheergebied, voeren ze stresstesten uit, gaan ze in dialoog over risico’s en denken ze na over mogelijke maatregelen in een uitvoeringsprogramma. Daarna gaan ze echt aan de slag en bepalen ze iedere zes jaar of ze nog op koers liggen. Net zo lang tot de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is.

Samenhang klimaatsresstest, klimaatrisicodialoog en uitvoeringsagenda
Dit klinkt eenvoudig. Wij merken echter dat de belangrijkste actoren, de gemeenten en de waterschappen, aan het zoeken zijn naar een goede en slimme invulling van de verplichtingen en de samenhang hierin uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Klimaatverandering is onvoorspelbaar, raakt veel werkvelden (zoals water/riolering, ruimtelijke inrichting, milieu, duurzaamheid en mobiliteit) en vraagt in veel gevallen om een beheergebied-overschrijdende aanpak.

Juiste balans
De urgentie is daar. In 2019 moeten alle overheden de klimaatstresstesten hebben uitgevoerd en in 2020 moet de Uitvoeringsagenda gereed zijn. Om tijdig tot een succesvol en concreet uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie te komen, is in onze ogen een goede balans nodig tussen:

Inhoud: benodigde expertise voor het realiseren van opgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van stresstest, risicodialoog en maatregelen.

Aanpak: organisatiestructuur, adaptatiestrategie, uitvoeringsprogramma en monitoring die bijdragen aan goede kwaliteit en voldoende draagvlak. Bijvoorbeeld door toepassing van de kwaliteitscirkel van Deming: Plan-Do-Check-Act.

Interactie: houding, gedrag en wijze van communiceren om tot goede samenwerking en win-win situaties te komen.

Om adequaat invulling te geven aan de klimaatopgave, is het essentieel om de juiste expertise samen te brengen vanuit diverse afdelingen (Beheer, Data, Duurzaamheid, Bodem, Ruimtelijke Strategie en Organisatie) én ze op een doelmatige wijze te laten sparren. Let wel, klimaatstresstesten en risicodialogen zijn een middel, geen doel op zich! Wij moeten met z’n allen voorkomen dat we verzanden in eindeloze sessies en discussies.

Lees hier het volledige artikel Klimaatbestendig inrichten van Nederland uit GBI magazine nummer 19.

Voor meer informatie: Benno Steentjes

proefopstelling

Mijlpaal in baanbrekend onderzoek naar beweegbare bruggen

Het onderzoek van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland naar de levensduur van beweegbare bruggen bereikt 27 juni een mijlpaal. Op de TU Delft wordt dan een unieke proefopstelling geopend. Deze opstelling maakt het mogelijk om voor het eerst theoretische berekeningen in de praktijk te testen.  

Nederland telt honderden beweegbare bruggen. De status van de mechanische uitrusting is cruciaal voor de vraag of een brug gerenoveerd of vervangen moet worden. Hiervoor is een herbeoordeling van het bestaande bewegingswerk nodig. Dit onderdeel is voor veel beheerders een grote worsteling aangezien de theoretische rekenregels die we hanteren de praktijk niet lijken te volgen. Bewegingswerken worden hierdoor mogelijk onnodig (vroeg) vervangen.

Meer veiligheid, minder kosten
Antea Group onderzoekt met TU Delft, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland de dynamica en constructieve veiligheid van beweegbare bruggen. Dit onderzoek leidt tot een realistischer model om de levensduur van beweegbare bruggen te beoordelen. De verwachting is dat dit model grote maatschappelijke en financiële voordelen biedt. Hiermee kunnen brugbewegingsmechanismen kostenbewust in stand worden gehouden zonder dat de veiligheid in het geding komt. Sonja Riesen, projectmanager Beweegbare Bruggen: “Met dit onderzoek werken wij aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame oplossingen in onze leefomgeving. Daarnaast past het onderzoek goed bij onze ambitie om tot de top van Nederland te behoren op het gebied van beweegbare bruggen”.

Modellen in de praktijk testen
Het promotie-onderzoek van Kodo Sektani, ingenieur Antea Group, resulteerde al in nieuwe theoretische modellen waarmee de belastingen van brugbewegings-mechanismen in verschillende situaties voorspeld kunnen worden. Sektani: “Nu is het zaak om de modellen te verifiëren en te valideren. Vanaf 2018 werk ik samen met veertien sponsoren aan een proefopstelling die in staat is om antwoord te geven op de vraag met welke krachten een bewegingswerk te maken krijgt en hoe alle mechanische onderdelen op elkaar inwerken”.

Meer weten? Klik hier

8

Beheerders aan zet voor een beweegvriendelijke leefomgeving

Beheerders van de openbare ruimte kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt gezondheid een belangrijk thema, dat zien we nu al terugkomen in coalitieprogramma’s en omgevingsvisies. Beheerder, pak een actieve rol voor een gezonde en beweegvriendelijke openbare ruimte!

Van oudsher is gezondheid dé belangrijkste aanleiding geweest voor riolering en afvalinzameling. In 2007 werd riolering door lezers van het British Medical Journal verkozen tot de belangrijkste ‘medische’ doorbraak in de afgelopen 200 jaar. Maar inmiddels is het zo vanzelfsprekend dat we het wel eens vergeten.

De focus bij gezondheid van de leefomgeving leek de afgelopen jaren vooral gericht op fijnstof, milieu en geluid. Deze zaken zijn minder beïnvloedbaar voor de assetbeheerder. We zien nu, met de Omgevingswet op komst, een kentering. Er ontstaat meer aandacht voor gezond gedrag en een gezonde fysieke leefomgeving.

Nederlanders bewegen steeds minder. Dat heeft direct invloed op onze gezondheid. Doordat kinderen minder bewegen, blijven motorische en sociale ontwikkeling achter. Veel ‘welvaartsziekten’, zoals obesitas en hart- en vaatziekten, hangen samen met (te) weinig activiteit. Natuurlijk gaat het daarbij veel over persoonlijke leefstijlen en keuzes.

De openbare ruimte kan een duwtje in de rug geven voor gewenste leefstijlen. Een leefomgeving, die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten werkt stimulerend voor gezond gedrag. De assetbeheerder heeft veel invloed op deze fysieke omgeving. Een groene omgeving heeft een positief effect op verminderen van depressieve gevoelens en nodigt uit tot gezond gedrag.

Een kind dat buiten speelt, leert omgaan met anderen. Voetgangers en fietsers gaan meer sociale interactie aan dan mensen in de auto. Een beweegvriendelijke openbare ruimte leidt daarmee tot gezondere mensen en is sociaal, aantrekkelijk en leefbaar.

Lees hier het volledige artikel Beheerders aan zet voor een beweegvriendelijke leefomgeving uit GBI magazine nummer 19.

Voor meer informatie: Eric Moonen

9

‘GBI is één van onze kroonjuwelen’

 

Rob van Dongen, CEO van Antea Group, deelde drie jaar geleden zijn droom met z’n medewerkers: het beste ingenieursbureau van Nederland worden. Het betekende de aftrap van het duizenddagenplan. Heel Antea Group zette de schouders eronder om innovatie, klanttevredenheid, zichtbaarheid en winstgevendheid te vergroten. In GBImagazine vertelt Van Dongen over ‘het geheim’ van deze succesvolle transitie en de relatie met GBI.

Eerst terug naar 2015

Antea Group is één van de weinige ingenieursbureaus die tijdens de crisisjaren z’n hoofd boven water houdt en zelfs winstgevend is. Verdienstelijk, maar voor Rob van Dongen geen reden om de toekomst met een gerust hart af te wachten. Terwijl de recessienevel optrekt, voorziet hij dat het tijd is om de bakens te verzetten. Rob: “Die crisis luidde de overgang naar een nieuwe tijdperk in: eentje van snelle verandering. Van nieuwe technologieën en thema’s als urbanisatie, klimaatverandering en verduurzaming. De vraag was of wij klaar waren om hierop te anticiperen.”

‘Met een onafhankelijke gebruikersvereniging, werkgroepen en een gemeenschappelijke kennisbank staat GBI dicht bij klanten.

Het verhaal dat je hebt is ontzettend belangrijk

Hij kwam in aanraking met het verhaal van de CEO van een Engelse verzekeraar. Rob: ‘Zijn visie en de manier waarop hij zijn organisatie wist te richten, inspireerden mij. Dit bracht mij ertoe om op papier te zetten hoe ik de toekomst van Antea Group zag. Hoe blijven we onszelf uitdagen om te innoveren, nieuwe markten te exploreren en continu te verbeteren?’

Lees hier het volledige: interview met CEO Rob van Dongen uit GBI magazine nummer 20.